Planner

Location
Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£18,870 to £32,233 with progression framework
Posted
17 May 2018
Closes
15 Jun 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Job Level
Planner

Planner

£18,870 to £32,233 with progression framework

If you're interested in dealing with thorny planning issues against a backdrop of an internationally recognised landscape then joining us as a planner could be the right career choice for you.

As a planner working in a National Park, you'll need to demonstrate some ability in the following key areas:

  1. The ability to cover a broad range of work areas  using many different skills (research, engagement methods, presentational skills)
  2. The ability to develop creative and original planning solutions to respond to issues
  3. To proactively use technology to underpin your work – feeling comfortable working with computers, new software and databases
  4. To ensure that what you do is in keeping with our national park purposes and duty (Environment Act 1995).
  5. To be able to schedule your time to meet planning targets

We’ve gone for two options to fill this post – which one suits you?

  • An opportunity where you will be mentored in your development as a Planning Officer OR
  • An opportunity for a fully qualified planner with experience in forward planning and/or a Local Development Plan Examination.  This option (b) could be suitable as a job share opportunity.

Please see website for details and to apply www.pembrokeshirecoast.wales

Applications (no cvs) by 03 June 2018

Interview date 15 June 2018

Cynllunydd

£18,870 i £32,233 a fframwaith camu ymlaen yn eich gyrfa

Os oes gennych ddiddordeb mewn delio â materion cynllunio dyrys yn erbyn cefndir o dirwedd a gydnabyddir yn rhyngwladol, yna gallai ymuno â ni fel cynllunydd fod yn ddewis cywir o ran gyrfa i chi.

Fel cynllunydd sy'n gweithio mewn Parc Cenedlaethol, bydd angen i chi ddangos rhywfaint o allu yn y meysydd allweddol canlynol:

  1. Y gallu i gwmpasu ystod eang o feysydd gwaith drwy ddefnyddio llawer o wahanol sgiliau (gwaith ymchwil, dulliau ymgysylltu, sgiliau cyflwyno). Y gallu i ddatblygu atebion cynllunio creadigol a gwreiddiol i ymateb i faterion cynllunio.  Defnyddio technoleg yn rhagweithiol i ategu'ch gwaith - teimlo'n gyfforddus wrth weithio gyda chyfrifiaduron, meddalwedd newydd a chronfeydd data.
  2. Sicrhau bod yr hyn a wnewch yn gydnaws â'n dibenion a'n dyletswyddau fel parc cenedlaethol (Deddf yr Amgylchedd 1995).
  3. Y gallu i drefnu'ch amser i gwrdd â thargedau cynllunio

Rydym wedi mynd am ddau opsiwn i lenwi'r swydd hon - pa un sy'n addas i chi?

Cyfle lle byddwch yn cael eich mentora yn eich datblygiad fel Swyddog Cynllunio NEU Cyfle i gynllunydd â chymwysterau llawn sydd â phrofiad mewn blaen gynllunio a/neu Archwilio Cynllun Datblygu Lleol. Gallai'r opsiwn hwn (b) fod yn addas fel cyfle i rannu swydd.

Gweler ein gwefan am fanylion a ffurflen gais www.pembrokeshirecoast.wales

Ceisiadau (dim cvs) erbyn 03 Mehefin 2018

Cynhelir cyfweliadau ar 15 Mehefin 2018