Development Management Officer/ Swyddog Rheoli Datblygu

Location
Carmarthen, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
£34,106 - £38,052 (Grade J) (Gradd J)
Posted
03 Jul 2018
Closes
16 Jul 2018
Ref
008386
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Job Level
Manager, Officer, Planner

Environment Department
Planning
Development Management Officer
£34,106 - £38,052 (Grade J)
Ref: 008386

An opportunity has arisen to join a busy planning department, as part of its Development Management Team. The Section continues to review its service delivery, with a particular emphasis on cultural change, and a reinforcement of the values relevant to a high performing, ambitious, citizen-centered and outcome-focused service.

The large geographical area of the County presents a number of professional challenges and opportunities, with a workload covering key rural issues, regeneration proposals on former heavy industrial sites, promoting economic development in key growth areas, and ensuring that the historic town centres are supported and strengthened.

It provides an opportunity to work in an attractive County with a varied geography, from its rural uplands to its coastal plains.

The Service seeks a qualified and experienced person who will be able to work closely within the team unit, and also is able to take responsibility for managing their work load, and to work under their own direction with confidence.

The County is bilingual with 46% of its population recorded as speaking Welsh in the 2011 Census. Ideally, candidates would be able to communicate confidently through this medium.

Conversational Welsh is required to accomplish this post. Support can be provided on appointment to reach this level.

For an informal discussion please contact Julian Edwards on 01267 228659 or Graham Noakes on 01558 825301.

Closing Date: 16/07/2018

Application forms are available on-line at www.carmarthenshire.gov.wale

Adran yr Amgylchedd
Cynllunio
Swyddog Rheoli Datblygu
£34,106 - £38,052 (Gradd J)
Cyf.: 008386

Mae cyfle i ymuno ag Is-adran Gynllunio brysur, fel rhan o'i Thîm Rheoli Datblygu. Mae'r adain hon yn parhau i adolygu’r gwasanaeth y mae’n ei ddarparu, gan ganolbwyntio'n benodol ar newid diwylliannol, a chadarnhau'r gwerthoedd sy'n berthnasol i wasanaeth uchel ei berfformiad ac uchelgeisiol sy'n canolbwyntio ar y dinasyddion ac ar ganlyniadau.

Mae gan y Sir ardal ddaearyddol fawr sy'n creu nifer o heriau a chyfleoedd proffesiynol, ac mae'r gwaith yn cynnwys materion gwledig allweddol, cynigion adfywio ar gyfer hen safleoedd diwydiannol trwm, hyrwyddo datblygu economaidd yn yr ardaloedd twf allweddol, a sicrhau bod y canol trefi hanesyddol yn cael eu cefnogi a'u cryfhau.

Mae'n gyfle i weithio mewn sir ddeniadol sydd â daearyddiaeth amrywiol, o'r ucheldiroedd gwledig i'r gwastadeddau arfordirol.

Mae'r Gwasanaeth yn chwilio am unigolyn cymwys a phrofiadol a fydd yn gallu cydweithio'n agos yn uned y tîm, ac sydd hefyd yn gallu bod yn gyfrifol am reoli ei lwyth waith ac yn gallu gweithio'n annibynnol â hyder.

Mae'r Sir yn ddwyieithog a chofnodwyd yng  Nghyfrifiad 2011 fod 46% o'i phoblogaeth yn siarad Cymraeg. Yn ddelfrydol, byddai ymgeiswyr yn gallu cyfathrebu'n hyderus drwy'r Gymraeg.

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Julian Edwards ar 01267 228659, neu Graham Noakes ar 01558 825301.

Dyddiad Cau: 16/07/2018

Mae ffurflenni cais ar gael ar-lein ar www.sirgar.llyw.cymr