This job has expired

Planning Manager

Employer
Snowdonia National Park
Location
National Park Offices, Penrhyndeudraeth
Salary
£43,665 - £45,885 (includes a 12.5% Market Factor Supplement)
Closing date
11 Jun 2019

View more

You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Planning Manager
National Park Offices, Penrhyndeudraeth

 
About Us
 
Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in England and Wales and the largest natural lake in Wales.
 
We are now looking for a Welsh and English speaking Planning Manager to join our team at the National Park Head Offices in Penrhyndeudraeth.
 
The Benefits
 
- Salary of £43,665 - £45,885 (includes a 12.5% Market Factor Supplement)
- The chance to help protect our breath-taking natural resources
 
This is an exceptional opportunity for a project manager from a town or rural planning background to develop their career with our incredible organisation.
 
Your Role
 
As the Planning Manager, you will be tasked with supporting one of Snowdonia National Park Authority’s statutory responsibilities as the local planning authority (LPA) for Snowdonia National Park.
 
You will deliver support to our LPA activities, helping determine viability for planning consents, providing planning advice and enforcing unauthorised development activity.
 
Reporting to the Director of Planning and Land Management, you will oversee a dozen-strong team consisting of planning officers, technicians and assistants.
 
Your role will involve:

 • Providing advice on planning policies and legislation
 • Ensuring there is an up-to-date development plan and supporting documentation
 • Delivering the Development Management and Compliance function including listed buildings and conservation areas

 About You
 
To be considered as the Planning Manager, you will need:

 • Project management experience
 • Proven leadership and managerial skills, including experience of managing a team
 • Fluent English and Welsh communication skills both verbally and in writing
 • Full Membership of the RTPI (Royal Town Planning Institute)
 • A valid driving licence

 
A working knowledge of the broad range of contemporary planning and management issues affecting rural areas would be beneficial to your application. Experience in the use of Microsoft Project would also be advantageous, as would experience of using GIS.
 
Experience of dealing with complex planning applications or complex development plan issues would be equally desirable.
 
Other organisations may call this role Head of Planning, Town Planner, Chartered Planning Manager, Rural Planning Manager, Conservation Planning Manager, Area Planning Manager, or Planning Services Manager.
 
This role will close on 11th June 2019.

To apply please click on the 'Apply Button'
 
Webrecruit and Snowdonia National Park Authority are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment.
 
So, if you are ready to progress your career as a Planning Manager, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.
 
Welsh Version:
 
Rheolwr Cynllunio
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth
 
Amdanom ni
 
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Yn cwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.
 
Rydym nawr yn chwilio am Reolwr Cynllunio Cymraeg a Saesneg i ymuno â'n tîm ym Mhencadlys y Parc Cenedlaethol ym Mhenrhyndeudraeth.
 
Y Buddion
 

 • Cyflog o £ 43,665 - £ 45,885 (yn cynnwys Ychwanegiad Ffactor Marchnad 12.5%)
 • Y cyfle i helpu i ddiogelu ein hadnoddau naturiol sy'n syfrdanol!
 • Mae hwn yn gyfle eithriadol i reolwr prosiect o gefndir gynllunio tref neu wledig ddatblygu eu gyrfa gyda'n sefydliad anhygoel.

 
Eich Rôl
 
Fel y Rheolwr Cynllunio, byddwch yn gyfrifol am gefnogi un o gyfrifoldebau statudol Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri fel yr awdurdod cynllunio lleol (ACLl) ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri.
 
Byddwch yn darparu cefnogaeth i'n gweithgareddau ACLl, gan helpu i bennu caniatâd cynllunio dichonadwy, darparu cyngor cynllunio a gorfodi gweithgarwch datblygu heb awdurdod.
 
Yn atebol i'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir, byddwch yn goruchwylio tîm ddeuddeg sy'n cynnwys swyddogion cynllunio, technegwyr a chynorthwywyr.
 
Bydd eich rôl yn cynnwys:
 

 • Darparu cyngor ar bolisïau cynllunio a deddfwriaeth
 • Sicrhau bod cynllun datblygu a dogfennau ategol cyfredol
 • Cyflawni swyddogaeth Rheoli Datblygu a Chydymffurfiaeth gan gynnwys adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth

 
Amdanoch chi
 
I gael eich ystyried fel y Rheolwr Cynllunio, bydd angen:
 
- Profiad rheoli prosiect
- Sgiliau arwain a rheoli profedig, gan gynnwys profiad o reoli tîm
- Sgiliau cyfathrebu Cymraeg a Saesneg rhugl ar lafar ac yn ysgrifenedig
- Aelodaeth lawn o'r RTPI (Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol)
- Trwydded yrru ddilys
 
Byddai gwybodaeth weithredol o'r ystod eang o faterion cynllunio a rheoli cyfoes sy'n effeithio ar ardaloedd gwledig o fudd i'ch cais. Byddai profiad o ddefnyddio Microsoft Project hefyd yn fanteisiol, ynghyd â phrofiad o ddefnyddio GIS.
 
Byddai profiad o ymdrin â cheisiadau cynllunio cymhleth neu faterion cynllun datblygu cymhleth yr un mor ddymunol.
 
Gall sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Bennaeth Cynllunio, Cynlluniwr Tref, Rheolwr Cynllunio Siartredig, Rheolwr Cynllunio Gwledig, Rheolwr Cynllunio Cadwraeth, Rheolwr Cynllunio Ardal, neu Reolwr Gwasanaethau Cynllunio.
 
Bydd y swydd hon yn cau ar 11 Mehefin 2019.
 
Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth gyfartal i bob gweithiwr a phob ymgeisydd am gyflogaeth.
 
Felly, os ydych chi'n barod i symud ymlaen â'ch gyrfa fel Rheolwr Cynllunio, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Cyflogaeth.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert