Team Leader - Development Management

Location
Pembroke Dock, SA72
Salary
Basic salary up to £43,662, plus car allowance
Posted
27 Jun 2019
Closes
27 Jul 2019
Ref
TLDM
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Job Level
Team Leader

Team Leader - Development Management

Basic salary up to £43,662, plus car allowance, minimum 23 days’ holiday, rising to 28 days plus public holidays, local government pension scheme, flexible working arrangements, career development opportunities.

The Pembrokeshire Coast National Park boasts some of the most spectacular scenery and diverse wildlife in Britain including internationally important nature reserves, geology and archaeology. 

We are seeking an individual who thrives in a role with a strong focus on people and places and ensuring that local communities enjoy a proper standard of living and are actively engaged in the work of the Authority, working with partners and stakeholders across Pembrokeshire, Wales and beyond. 

Purpose Of The Role: 

Provide professional planning leadership and management of staff within the Development Management Service including Enforcement, with a clear emphasis on continuous improvement, performance delivery and customer service, under the direction of the Director of Planning and Park Direction. 

Main Responsibilities: 

- Manage the service budget effectively and manage a personal caseload of all forms of planning and related matters, acting as role model for the team. 
- Plan, prepare and present reports to Development Management Committee and other Authority meetings as required. 
- Act as expert planning witness at public inquiries and to produce statements and proofs of evidence as required for appeals and court hearings. 
- Represent the Authority at community council and other stakeholder meetings and within professional groups, being a positive and proactive role model in communicating and engaging with all stakeholders. 
- Respond to Welsh Government consultations and any other proposals relating to legislation and guidance, on behalf of the Authority within timescales. 
- Demonstrate commitment to the value of the planning service to the delivery of Park Purposes and the objectives of the Well-being of Future Generations Act and to act as advocate for the function both inside and outside the Authority. 
- Ensure that the service demonstrates ongoing improvement on quality and performance standards. 

Qualifications, Skills and Experience: 

- Town and Country Planning qualification or related discipline to degree level. 
- Membership of the Royal Town Planning Institute. 
- Relevant planning experience. 
- Relevant other experience, to include all or some of these: management of staff, responsibility for service delivery, successful process improvement and management of budgets. 
- Thorough understanding of the legislative, procedural and policy framework within which the planning system operates in Wales. 
- Understanding and appreciation of the key role of planning in the context of a National Park in Wales. 
- Welsh language ability (or an intention to learn) and a full driving licence. 

Salary and Benefits: 

Basic salary up to £43,662, plus car allowance, minimum 23 days’ holiday, rising to 28 days plus public holidays, local government pension scheme, flexible working arrangements, career development opportunities. 

The position will be based at our HQ in Pembroke Dock which is easily accessible with ample free parking.

To apply please click on the 'Apply Button'


Welsh translation:


Arweinydd Tîm - Rheoli Datblygu 
Llawn Amser - 37 awr yr wythnos 

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro rai o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd a'r bywyd gwyllt mwyaf amrywiol ym Mhrydain gan gynnwys gwarchodfeydd natur, daeareg ac archaeoleg o bwysigrwydd rhyngwladol. 

Rydym yn chwilio am unigolyn sy'n ffynnu mewn rôl sy’n canolbwyntio ar bobl a lleoedd ac yn sicrhau bod cymunedau lleol yn mwynhau safon byw priodol, yn cymryd rhan frwd yng ngwaith yr Awdurdod, ac yn gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid ar hyd a lled Sir Benfro, Cymru a thu hwnt. 

Diben y Swydd: 

Bod yn arweinydd proffesiynol ym maes cynllunio a rheoli staff o fewn y Gwasanaeth Rheoli Datblygu gan gynnwys Gorfodaeth, gyda phwyslais clir ar welliant parhaus, cyflawni perfformiad a gwasanaeth cwsmeriaid, dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Chyfarwyddyd y Parc. 

Prif Gyfrifoldebau: 

- Rheoli cyllideb y gwasanaeth yn effeithiol a rheoli llwyth gwaith personol o bob math o faterion cynllunio a materion cysylltiedig, a bod yn fodel rôl ar gyfer y tîm. 
- Cynllunio, paratoi a chyflwyno adroddiadau i'r Pwyllgor Rheoli Datblygu a chyfarfodydd eraill yr Awdurdod yn ôl y gofyn. 
- Bod yn dyst arbenigol ym maes cynllunio mewn ymchwiliadau cyhoeddus, a llunio datganiadau a phrawf o dystiolaeth yn ôl y gofyn ar gyfer apeliadau a gwrandawiadau llys. 
- Cynrychioli'r Awdurdod mewn cyfarfodydd cyngor cymuned a rhanddeiliaid eraill ac o fewn grwpiau proffesiynol, a bod yn fodel rôl cadarnhaol a rhagweithiol wrth gyfathrebu ac ymgysylltu â phob rhanddeiliad. 
- Ymateb i ymarferion ymgynghori gan Lywodraeth Cymru ac unrhyw gynigion eraill sy'n ymwneud â deddfwriaeth a chanllawiau, ar ran yr Awdurdod, a hynny o fewn yr amser gofynnol. 
- Dangos ymrwymiad i werth y gwasanaeth cynllunio i gyflawni Dibenion y Parc ac amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, a bod yn eiriolwr dros y swyddogaeth o fewn a thu allan i'r Awdurdod. 
- Sicrhau bod y gwasanaeth yn dangos gwelliant parhaus ar safonau ansawdd a pherfformiad. 

Cymwysterau, Sgiliau a Phrofiad: 

- Cymhwyster mewn Cynllunio Gwlad a Thref neu ddisgyblaeth gysylltiedig hyd at lefel gradd. 
- Aelodaeth o'r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol. 
- Profiad perthnasol ym maes cynllunio. 
- Profiad arall perthnasol, i gynnwys y cyfan neu rai o'r rhain: rheoli staff, cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaeth, gwella prosesau'n llwyddiannus a rheoli cyllidebau. 
- Dealltwriaeth drylwyr o'r fframwaith deddfwriaethol, gweithdrefnol a pholisïau o weithredu’r system gynllunio yng Nghymru. 
- Deall a llawn sylweddoli rôl allweddol cynllunio yng nghyd-destun Parc Cenedlaethol yng Nghymru. 
- Y gallu i siarad Cymraeg (neu fwriad i ddysgu) a thrwydded yrru lawn. 

Cyflog a Budd-daliadau: 

Cyflog sylfaenol hyd at £43,662, ynghyd â lwfans car, o leiaf 23 diwrnod o wyliau, yn codi i 28 diwrnod, yn ogystal â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, cyfleoedd datblygu gyrfa. 

Lleolir y swydd hon yn ein Pencadlys yn Noc Penfro sy’n hwylus i’w gyrraedd a digonedd o le parcio am ddim.